Cổ Phiếu Cổ Tức – Stock Dividend

Pinterest LinkedIn Tumblr +

I. Cổ tức bằng cổ phiếu (stock dividend) là gì?

Cổ tức bằng cổ phiếu là một khoản lợi nhuận sau thuế mà công ty thanh toán cho các cổ đông dưới dạng cổ phiếu do công ty phát hành chứ không phải bằng tiền mặt. Lợi thế của cổ tức bằng cổ phiếu là thưởng cho các cổ đông mà không làm giảm số dư tiền mặt của công ty.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu giống như việc chia tách cổ phiếu, tương tự như chia miếng bánh thành nhiều phần nhỏ hơn, mà không làm ảnh hưởng đến tỉ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hành.

II. Cách thức cổ phiếu cổ tức hoạt động

Cổ tức bằng cổ phiếu, hay còn được gọi là “cổ tức theo kịch bản”, là sự phân phối cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Loại cổ tức này có thể được thực hiện khi một công ty muốn thưởng cho các nhà đầu tư của mình nhưng không có tiền mặt dự phòng hoặc muốn bảo toàn tiền mặt của mình cho các khoản đầu tư khác.

Cổ tức bằng cổ phiếu có lợi thế về thuế cho nhà đầu tư. Cổ tức bằng cổ phiếu, giống bất kỳ cổ phiếu khác, không bị đánh thuế cho đến khi nhà đầu tư bán nó hoặc trừ khi công ty đưa ra lựa chọn lấy cổ tức làm tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Các cổ đông mới nhận cổ phiếu cổ tức có thể được yêu cầu không được bán trong một khoảng thời gian nhất định. Thời gian nắm giữ cổ tức cổ phiếu này thường bắt đầu từ ngày hôm sau khi cổ tức được mua. Hiểu thời gian nắm giữ rất quan trọng để xác định điều kiện nộp thuế của cổ tức đó. 

III. Hiệu ứng pha loãng (dilution effect)

Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng có thể phê duyệt 5% cổ tức cổ phiếu. Điều đó mang lại cho các nhà đầu tư hiện tại số cổ phần bổ sung với mỗi 20 cổ phiếu mà họ đã sở hữu. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là nhóm cổ phiếu có sẵn trong công ty tăng 5%, làm loãng giá trị của cổ phiếu hiện có.

Do đó, trong ví dụ này, một nhà đầu tư sở hữu 100 cổ phiếu sẽ sở hữu 105 cổ phiếu sau khi cổ tức được phê duyệt. Nhưng tổng giá trị thị trường của những cổ phiếu đó vẫn giữ nguyên. Theo cách này, cổ tức bằng cổ phiếu tương tự như chia cổ phiếu. Điều này không có nghĩa là giá trị thị trường của cổ phiếu sẽ giữ nguyên. Ưu đãi đằng sau cổ tức cổ phiếu là kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng.

III. Cổ phiếu cổ tức nhỏ so với cổ phiếu cổ tức lớn

Khi cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành, tổng giá trị vốn chủ sở hữu vẫn giữ nguyên trên cả phương diện của nhà đầu tư và của công ty. Tuy nhiên, tất cả cổ tức bằng cổ phiếu yêu cầu xác nhận giao dịch trong mục nhật ký của công ty phát hành cổ tức. Mục nhập này chuyển giá trị của cổ phiếu đã phát hành từ tài khoản thu nhập giữ lại sang tài khoản vốn thanh toán.

Số tiền được chuyển giữa hai tài khoản phụ thuộc vào việc cổ tức là cổ tức cổ phiếu nhỏ hay cổ tức cổ phiếu lớn.

So sánh cổ phiếu cổ tức lớn và nhỏ. Nguồn: iDauTu.com

So sánh cổ phiếu cổ tức lớn và nhỏ.

  • Cổ tức bằng cổ phiếu được coi là nhỏ nếu cổ phiếu phát hành ít hơn 25% tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành trước khi chia cổ tức. Mục nhật ký cho cổ tức cổ phiếu nhỏ chuyển giá trị thị trường của cổ phiếu đã phát hành từ thu nhập giữ lại sang vốn thanh toán.
  • Cổ tức cổ phiếu lớn là những cổ phiếu mà cổ phiếu mới phát hành chiếm hơn 25% giá trị tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi chia cổ tức. Trong trường hợp này, mục nhật ký chuyển mệnh giá của cổ phiếu đã phát hành từ thu nhập giữ lại sang vốn thanh toán.

Bài viết có sử dụng thông tin từ TheBalance và Investopedia

Minh N.

 

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: